Δραστηριότητα 2 – Βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας

Δραστηριότητα 2 - Βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων και της επικοινωνίας

Οργανώστε κι αφιερώστε χρόνο για να παίξετε χαρτιά ή παρόμοιο παιχνίδι σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση ή / και οργανώστε μια κοινή ανάγνωση καθημερινών εφημερίδων με σχόλια όταν είναι δυνατόν.

Η ενθάρρυνση δραστηριοτήτων ενισχύει τη γνωστική ικανότητα και διευκολύνει την επαφή μεταξύ φροντιστή και δέκτη φροντίδας.