Συναισθήματα

Συναισθήματα

Source: https://images.pexels.com

  • Ο αντίκτυπος των συναισθημάτων και η σχέση τους με την αυτο-αποτελεσματικότητα είναι σαφώς σημαντικό να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των οικογενειακών θεραπειών για διατροφικές διαταραχές. Όταν οι φροντιστές βιώνουν έντονα συναισθήματα (π.χ. φόβο), χάνουν την πρόσβαση στα ένστικτα φροντίδας τους, τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουν μάθει.
  • Η γονική ενοχή μοιάζει να κλέβει την ικανότητά τους να εμπλέκονται αποτελεσματικά σε εργασίες αποκατάστασης.
  • Μια διατροφική διαταραχή προκύπτει από ένα μακρύ ιστορικό γονικής ενοχής και παρόλο που η αιτία της νόσου δεν είναι ευθύνη του γονέα, πολλοί κατηγορούν τον εαυτό τους ότι προκαλούν την ασθένεια και δεν ζητούν άμεση βοήθεια.
  • Ο φόβος και η αυτοεκτίμηση είναι ξεχωριστές αλλά σχετικές διαδικασίες που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα βοήθειας των φροντιστών.

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του φόβου:

  • Σκεφτείτε…