Teret skrbi o drugome

Teret skrbi o drugome

Teret njegovatelja je stres što ga proživljavaju osobe koje se brinu o oboljelom članu svoje obitelji. Taj teret se javlja kada njegovatelj svoju situaciju vidi kao negativnu.

Obiteljski njegovatelji najčešće nisu educirani za taj posao i briga o oboljelom srodniku predstavlja ovim ljudima golem izazov. Potrebna je intenzivna prilagodba na ovu situaciju!