تیری کونکی او د تاوتریخوالی ډکول

تیری کونکی او د تاوتریخوالی ډکول

هغه خلک چې د اوټیزم سره ژوند کوي ممکن تیری یا تاوتریخوالی راښکاره کړي ځکه چې دوی ممکن د دوی اړتیاو خبرو کولو ظرفیت ونه لري.

دا د پاملرنې ساتونکي لپاره خورا ننګونکي کیدی شي.

پاملرنه کونکي ممکن د ځان او د کورنۍ نور غړي د فزیکي تاوتریخوالي څخه خوندي کولو ته اړتیا ولري. دا ډول چلند د پاملرنې کونکي او د کورنۍ نورو غړو احساساتي او رواني هوساینه هم اغیزه کوي.

د زور زیاتي مثالونو کې شامل کیدی شي مګر محدود ندي: لاتول ، وهل ، ټکول ، د ملکیت ویجاړول ، چلند تهدید کول ، توهين کول ، چیغې وهل ، شیان اچول ، ځان ته زیان رسول یا نورو خلکو ته زیان رسولو.