کمزوری بدنډیمینشیا

Source: https://www.freepik.com/

کمزوری بدنډیمینشیا

د نورو ډیمینیاز کلینیکي او رنځپوهنې نښې شریکوي چې ممکن د پارکنسن ناروغۍ او نورو عصبي حالتونو په جریان کې واقع شي. په رنځپوهنه کې ، دا په دماغ کې د حجم کمیدو سره تړاو لرونکي نیورونونو کې د یو ځانګړي پروټین غیر معمولي جمع کیدو لخوا مشخص کیږي.