هغه ستراتیژیانې چې ګټورې وي په لاندې ډول دي:

هغه ستراتیژیانې چې ګټورې وي په لاندې ډول دي:

د افرادو متمرکز چلند غوره کول

روټینز

ننګونکي چلندونه کمول

https://unsplash.com