د فرنټټیمپلونل ډیمنشیا نښې او چلند

د فرنټټیمپلونل ډیمنشیا نښې او چلند

په نامناسب ډول ټولنیز چلند
د خواخوږۍ او مخنیوي له لاسه ورکول
تکراري مجبوره چلند ، لکه د شونډو وهل یا د شونډو غوڅول
په شخصي حفظ الصحه کې کمښت
په نومونو شيانو کې ستونزې
د ټکو معنی نه پوهیږم
د جملې په جوړولو کې غلطي وکړئ
د غړو لړزې ، سختۍ او لنډېدل
د غړو کمزوري
ضعیفه همغږي
د تیرولو مشکل

Source:https://www.pexels.com