د سالم دماغ لپاره لس خورا مهم خواړه

د سالم دماغ لپاره لس خورا مهم خواړه

Source: https://www.pexels.com

غلجات
تیلو کب
نیليري
ټماټرونه
هګۍ

تورې
د کدو تخمونه
ګوپی
سیج
مغز

Source: https://www.pexels.com