Stres

Stress

Ošetrovatelia, ktorí sa starajú o dieťa s poruchou príjmu potravy môžu byť často vystresovaní. Dôvody, ktoré vedú ľudí k takémuto stavu môžu byť: obavy o zdravie dieťaťa, nedostatok času na dohliadanie na režim stravovania, finančná náročnosť liečby, znaky podvýživy, sociálna stigma, časté zmeny nálad chorého a s tým spojené problémové správanie.

   Konzultovanie ochorenia môžu mať dopad na správanie a reakcie ošetrovateľa. Preto je potrebné rozprávať sa s ošetrovateľmi o mechanizmoch na zvládanie stresu, vysvetliť rodičom dieťaťa ako zvládať náročné, nevhodné a emocionálne podfarbené správanie ich dieťaťa a naučiť ich rôzne stratégie a techniky, ktoré im pomôžu takéto správanie obmedziť.